NOWY POCZĄTEK

Z radością chcemy poinformować, że nasza nieformalna grupa zmieniła swój status prawny na całkowicie formalne i oficjalne Stowarzyszenie „Wycieczki Rowerowe Śląsk”. Stowarzyszenie zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim w dniu 17 listopada 2017 r. Na zebraniu tym uchwalono Statut, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.127.857 z późn. zm.), ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu oraz aktów wewnętrznych (uchwał) organów statutowych Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie „Wycieczki Rowerowe Śląsk” jest zrzeszeniem o celach niezarobkowych realizującym swoje cele głównie poprzez pracę społeczną.

Organami statutowymi naszego Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gliwice, ale działalność prowadzona jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa..

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy życia społeczno-kulturalnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

a) popularyzacji turystyki rowerowej,

b) działalności mającej na celu organizację czasu wolnego dla osób chcących aktywnie spędzać czas,

c) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

d) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

e) promowania regionu,

f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

g) promocji i organizacji wolontariatu.